BrickByBrick

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HRASINO s.r.o.

(dále jen „VOP“)

 

1. Obecná ustanovení a předmět VOP

a)  Tyto VOP se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v aktuálním znění a vydává je HRASINO s.r.o., IČ: 08721271, se sídlem Vrchlabská 37/31, Kbely, 197 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 323971 (dále jen „Společnost“).

 

b)  Společnost poskytuje služby v oblasti vzdělávání, přičemž tyto VOP upravují smluvní vztah mezi Společností a účastníkem programů nebo jeho zákonným zástupcem (dále jen „Zákazník“) a jsou pro zúčastněné strany závazné. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí služeb mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „smlouva“), která vzniká na základě řádně vyplněné a podepsané objednávky, tj. registrační přihlášky řádně akceptované ze strany Společnosti a zařazením Zákazníka do konkrétního výukového kurzu.

 

c)  Společnost je jedinou osobou oprávněnou přijímat a vyřizovat veškeré reklamace Zákazníka týkající se výkladu či plnění těchto VOP. Společnost není odpovědná za nedodržení závazků vycházejících z těchto VOP, pokud k porušení došlo v důsledku nepředvídatelné události, v případě vyšší moci (vis maior) nebo činem způsobeným osobou nemající nic společného s organizací programů, a/nebo se službami poskytovanými ze strany Společnosti při této příležitosti.

 

d)  Je výslovně stanoveno, že informace uvedené na webových stránkách Společnosti mohou být změněny a Zákazník s nimi bude před potvrzením objednávky obeznámen s výjimkou těch, které se týkají jiných služeb, které mohou být uzavřeny, změněny, odloženy či zrušeny bez předchozího upozornění.

 

e)  Předmětem těchto VOP je obeznámit studenta s popisem služeb nabízených Společností a zejména ho seznámit s cenami, způsoby platby, podmínkami odstoupení od smlouvy a změny smlouvy. Tyto VOP mohou být změněny v případě akcí na určité produkty / služby nebo během určitých období v roce. Pro tyto akce jsou zvláštní prodejní podmínky upřesněny v brožuře nebo v materiálech vydaných speciálně pro tuto příležitost, které budou k dispozici v provozovně a/nebo na webových stránkách Společnosti.

 

f)   Zákazník a Společnost sjednali mezi sebou jako běžný způsob komunikace a běžný způsob předávání informací v souvislosti se smlouvou e-mailovou korespondenci. E-mailová korespondence bude ze strany Společnosti odesílána na e-mailovou adresu poskytnutou Zákazníkem. Zákazník dává Společnosti a korporacím ze skupiny, jíž je členem, souhlas k zasílání e-mailových a listovních obchodních sdělení spojených s nabídkou služeb. 

 

2. Přihlášení do kurzu a uzavření smlouvy

a) Smlouva o poskytování služeb mezi Společností a Zákazníkem vzniká řádným vyplněním registrační přihlášky a její akceptací ze strany Společnosti.

 

b) Smlouva mezi Společností a Zákazníkem může být uzavřena pouze způsobem, který́ určí Společnost.

 

c) Smlouva mezi Společností a Zákazníkem, jakož i její všechny doplňky a změny mohou být uzavírány písemně, online přihlášením nebo emailem. Smluvní vztah ohledně poskytnutí vzdělávacích služeb mezi Společností a zákazníkem vzniká na základě podepsané objednávky, tj. registrační přihlášky do kurzu a její akceptaci ze strany Společnosti. Zákazník může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení kurzovného uvedené v bodě 3.Platba těchto VOP. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě 4.Storno a reklamační podmínky těchto VOP.

 

3. Platba

a) Cenu za služby tzv. kurzovné je možné uhradit převodem z účtu na bankovní účet Společnosti vedený u Fio banky ( č. účtu :  2001729230/2020 ) nebo vkladem hotovosti na účet Společnosti. Celé kurzovné je splatné v den uvedený v zaslané faktuře s výzvou k zaplacení kurzovného a informací o zařazení do kurzu.

 

b) Variabilní symbol platby je uveden v pokynech k platbě, které obdrží Zákazník na základě registrační přihlášky. Dostane-li se Zákazník při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Společnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

c) V případě, že nebude platba kurzovného uhrazena, je Společnost oprávněna vymáhat pohledávku prostřednictvím externí společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, nebo v zastoupení advokátem soudní cestou. V takovém případě jdou náklady spojené s uplatněním, vymáháním a exekucí dlužné částky k tíži Zákazníka v plné výši. Společnost je dále oprávněna přerušit poskytování služeb v tomto případě.

 

4. Storno a reklamační podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do kurzu jsou následující:

a) Oznámení o stornování zařazení do kurzu student doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo na e-mailovou adresu praha@brickbybrick.cz.

 

b) Stornování zařazení do kurzu do zahájení výuky – storno poplatek: 50% z kurzovného.

 

c) Stornování zařazení do kurzu po zahájení výuky – storno poplatek: plná výše kurzovného

 

d) Společnost si vyhrazuje právo zrušit skupinku s počtem účastníků nižším než 6 studentů a nabídnout Zákazníkovi možnost pokračovat s jinou skupinou.

 

e) Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení kurzu, případně jeho části.

 

f) Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude Zákazník neprodleně informován.

 

g) V případě zrušení kurzu nebo jeho části Společností vzniká Zákazníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

 

h) V případě vrácení části nebo celého kurzovného bude částka na základě požadavku Zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.

 

i) Storno podmínky a poplatky se vztahují pro případy, kdy Společnost poskytla Zákazníkovi možnost zúčastnit se kurzu podle požadavků uvedených v registrační přihlášce.

 

V případě, kdy je Zákazník přesvědčen o tom, že Společnost nesplnila řádně své závazky vyplývající ze smlouvy, je oprávněn uplatnit u Společnosti reklamaci/stížnost. Reklamaci/stížnost je Zákazník povinen uplatnit dříve, než podnikne jakékoliv další operace v rámci služeb, jež jsou předmětem reklamace/stížnosti. Reklamace/stížnost musí mít písemnou podobu a musí obsahovat podpis a identifikační údaje Zákazníka alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště a kontaktní adresy u fyzických osob a názvu, IČ, sídla, kontaktní adresy a jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem společnosti u právnických osob. Aby mohla být reklamace řádně a včas vyřízena, musí z ní vyplývat, co je jejím předmětem (např. Druh kurzu, lekce, jednání konkrétního zaměstnance, lektora apod.). Reklamaci/stížnost Zákazník doručí Společnosti bez zbytečného odkladu písemnou formou na adresu sídla Společnosti nebo na e-mailovou adresu praha@brickbybrick.cz. Společnost na požádání vystaví Zákazníkovi potvrzení o převzetí reklamace/stížnosti.

 

5. Promeškané hodiny a nevyužití služeb

a) Za neúčast studenta ve výuce neposkytuje Společnost žádnou finanční ani jinou kompenzaci.

 

b) V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení) bude Zákazníkovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškané hodiny v jiné skupince, pokud taková skupinka existuje.

 

6.   Výukové materiály

Zákazník výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se Zákazník výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením nebo rozmnožením (kopií) materiálů.

 

7.   Odstoupení od smlouvy

a) Společnost může z důvodu nenaplnění kapacity kurzu od smlouvy odstoupit. Přednost mají dříve platící Zákazníci. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na účet Společnosti. V případě úhrady ve stejný den mají přednost Zákazníci, kteří si kurz objednali dříve.

 

b) Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem a zrušit bez náhrady účast Zákazníka v kurzu a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu nebo zaměstnanců a pedagogů Společnosti, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh kurzu.

 

c) Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že zákazník neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti.

8.   Odpovědnost

a) Společnost neodpovídá za škodu způsobenou:

  • porušením smluvních povinností Zákazníkem
  • důsledkem přerušení dodávky služeb či vadného poskytnutí služeb Společnosti ze strany třetích osob
  • uvedení nesprávných údajů ze strany Zákazníka

 

b) Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení či selhání v plnění jakýchkoliv povinností dle smlouvy, které jsou zapříčiněny vyšší mocí.

 

9. Souhlas a změny podmínek

a) Tyto VOP jsou součástí každé objednávky a smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Společností a Zákazníkem.

 

b) Zákazník prohlašuje, že byl Společností před poskytnutím služeb seznámen s obsahem smlouvy, VOP a platným ceníkem Společnosti, údaji o osobě Společnosti, základními informacemi o poskytovaných službách, případně s dalšími důležitými informacemi ohledně podmínek poskytování služeb (dále též „důležité informace“). Veškeré důležité informace jsou umístěny na internetových stránkách Společnosti.

 

c) Zákazník souhlasí s tím, že důležité informace mohou být jednostranně měněny Společností v rozsahu daném právními předpisy. O každé podstatné změně důležitých informací, případně o dalších změnách bude informován zejména prostřednictvím internetových stránek Společností, případně prostřednictvím emailové komunikace v dostatečném časovém předstihu. Zákazník prohlašuje, že má přístup ke službě internet, tuto službu pravidelně využívá a má možnost se s informacemi uvedenými na internetových stránkách Společnosti seznámit před každým poskytnutím služby.

 

d) Za změnu důležitých informací se nepovažuje oprava chyb. Zákazník se zavazuje s novým zněním důležitých informací seznámit. Pokud Zákazník písemně nesdělí Společnosti svůj nesouhlas s navrhovanými změnami důležitých informací nejpozději den před účinností navrhované změny, pak platí, že takto oznámené změny jsou pro Zákazníka závazné ode dne uveřejnění na internetových stránkách. Pokud Zákazník odmítne návrh Společnosti na změnu smlouvy, má právo přede dnem, kdy mají VOP nabýt účinnosti, bezplatně a s okamžitou účinností vypovědět Smlouvu.

 

10.  Ochrana osobních údajů a jejich zpracování (regulace GDPR)

a) V souladu s příslušným právními předpisy, a to zejména Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR), a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů Společnost zpracovává osobní údaje v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Společnosti poskytl v souvislosti s uzavřením vzájemného smluvního či jiného právního vztahu, nebo které Společnost shromáždila jiným způsobem a zpracovává je v souladu s právními předpisy a k plnění zákonných povinností Společnosti.

 

b) Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací objednávek, smluv, zejména v souvislosti s poskytováním služeb), a to při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, e-mailem, SMS zprávou nebo jinými komunikačními prostředky případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.).

 

c) Osobními údaji se rozumí: identifikační a adresní údaje slouží k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů – jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, rodinný stav, státní občanství, číslo identifikačního průkazu, případně IČO, DIČ, sídlo; kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa; popisné údaje – bankovní spojení; další nezbytné údaje pro plnění smlouvy - informace o objednaných a poskytnutých službách, fotografie, na které je subjekt údajů zobrazen, údaje o průběhu smluvního vztahu, včetně vzájemné korespondence a komunikace.

 

d) Zpracování osobních údajů provádí Společnost ve svém sídle. Ke zpracování osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijala Společnost technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

e) Zpracování osobních údajů Společnost provádí zejména za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností a jsou prioritně zpracovávány za účelem vzájemné komunikace v souvislosti se zájmem o nabízené služby, konkrétní poptávku subjektu údajů a doprovodných službách např. informování o marketingových a slevových akcích Společnosti a za účelem uzavření smlouvy, případně objednávky a sepisu související dokumentace. Dále jsou výše specifikované osobní údaje používány k přípravě potřebné smluvní dokumentace, a jsou zpracovávány po dobu trvaní vzájemného smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností Společnosti nebo pro účely oprávněného zájmu Společnosti, pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které Společnosti povinnost k jejich zpracovávání ukládají.

 

f) Oprávněným zájmem, pro který osobní údaje ze smluv a vzájemné komunikace Společnost zpracovává je ochrana a prokázání práv a právních nároků Společnosti zejména z uzavřených smluv nebo způsobené újmy. K tomuto účelu jsou osobní údaje zpracovávány po dobu 4 let od ukončení smluvní spolupráce nebo od posledního vzájemného kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Délka této lhůty je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám s ohledem na to, že se o případném uplatněném nároku u soudu nemusí Společnost dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou.

 

g) Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám. K zajištění smluvních nebo zákonných povinností Společnost spolupracuje s dalšími subjekty, kterým musí být osobní údaje zpřístupněny. Jedná se zejména o subjekty, které Společnosti poskytují služby informačních technologií, IT databázové služby, účetní služby, daňové poradenství, právní služby. Společnost nese odpovědnost za to, že ze strany příjemců osobních údajů nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud Společnosti takovou povinnost ukládá zákon.

 

Informace o dalších právech v oblasti ochrany osobních údajů:

 

h) Právo na přístup k osobním údajům. Jedná se o práva na potvrzení, zda Společnost zpracovává osobní údaje subjektu údajů či nikoli. Pokud ano, má subjekt údajů právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům a informacím o jejich zpracování.

 

i) Právo na opravu osobních údajů. Jedná se o právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů subjektu údajů.

 

j) Právo na výmaz osobních údajů. V případech stanovených zákonem nebo uvedených v čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala jeho osobní údaje.

 

k) Právo na omezení zpracování osobních údajů. V případech uvedených v čl. 18 GDPR má subjekt údajů právo požadovat, aby Společnost omezila zpracování jeho osobních údajů.

 

l) Právo na přenositelnost osobních údajů. Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má právo požadovat přímo předání jinému správci.

 

m) Právo vznést námitku. V případech, kdy Společnost zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má subjekt údajů právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále Společnost nebude osobní údaje zpracovávat, pokud její oprávněný zájem nebo právo nebude převažovat nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování osobních údajů pro účely marketingu a obchodních sdělení Společnosti.

 

n) Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je oprávněn: požádat Společnost o vysvětlení; požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů; podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů; podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.

 

11.  Závěrečná ustanovení

a) Společnost je oprávněna odmítnout poskytnutí konkrétní služby, zejména zařazení do kurzu pokud se smluvní strany neshodnou na všech podmínkách jejího poskytnutí nebo Zákazník Společnosti nedodá řádně a včas všechny informace a podklady nezbytné pro řádné provedení služby nebo tak stanoví právní předpis.

 

b) Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Společnosti postoupit, zastavit nebo jinak zatížit pohledávky za Společností.

 

c) Pokud Zákazník nereklamuje údaje uvedené v jakýchkoliv dokumentech od Společnosti bez zbytečného odkladu po jejich obdržení, má se za to, že Zákazník se všemi údaji uvedenými v dokumentech souhlasí.

 

d) VOP byly schváleny statutárním orgánem Společnosti. Tyto VOP jsou pro nové Zákazníky platné a účinné od 1. ledna 2020 do odvolání a nahrazují veškeré předchozí VOP.

 

BRICK BY BRICK | Praha
Vrchlabská 37/31, 197 00 Praha 19

+420 776 729 732, +420 734 171 003 praha@brickbybrick.cz

facebook youtube instagram
 
kudy z nudy
 
Lego® is a trademark of the Lego Group of Companies which does not sponsor, authorize or endorse this site.

Pro zlepšení našich služeb používáme cookies. Dalším prohlížením stránky souhlasíte s jejich využitím. Jejich používání můžete odmítnout nastavením Vašeho prohlížeče. Více informací